Logo

Regulamin darowizn na rzecz Stowarzyszenia Krwiodawców "Fara"

 1. Darczyńcą na rzecz Stowarzyszenia Krwiodawców "Fara" może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku oraz na poczcie na rachunki bankowe Stowarzyszenia, w tytule wpisując "Darowizna na cele Stowarzyszenia".
 3. Darowiznę można też przekazać e-przelewem za pośrednictwem usługi Przelewy24.
 4. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 5. Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Stowarzyszeniem może nastąpić na dwa sposoby:
  1. Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje powinny się odbyć w formie pisemnej, kierowane na adres Stowarzyszenia: ul. Ks. Bogdana Gordona 4, 88-100 Inowrocław lub drogą elektroniczną na adres email Stowarzyszenia: kontakt@oddajekrew.pl
  2. W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady oraz odpowiednie przepisy prawa.
 6. Strona internetowa www.oddajekrew.pl jest prowadzona przez Stowarzyszenie Krwiodawców "Fara", ul. Ks. Bogdana Gordona 4, 88-100 Inowrocław, e-mail: kontakt@oddajekrew.pl, KRS 0000715888, NIP 5562773170, REGON 369340394.
 7. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Stowarzyszenia. W przypadku e-przelewem (za pośrednictwem usługi Przelewy24) liczy się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 8. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew krajowy — płatność następuje przelewem na konto Stowarzyszenia.
  2. przelew elektroniczny (w tym BLIK) z użyciem aktualnie udostępnionych możliwości przez Przelewy24
 9. Płatności dokonywane poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Przelewy24.
 10. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawiły się problemy, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Krwiodawców "Fara".
 11. W przypadku opcji e-przelewów, przed dokonaniem wpłaty Darczyńca ma możliwość wyboru formy podziękowania spośród dostępnych na stronie https://www.oddajekrew.pl/wsparcie/darowizny
  1. Realizacja (wysyłka) wybranej formy podziękowania odbywa się w terminie do 14 dni roboczych, chyba że opis formy podziękowania stanowi inaczej,
  2. Wysyłka podziękowań rzeczowych realizowana jest wyłącznie na adresy na terenie Polski,
  3. W przypadku braku możliwości realizacji wybranej formy podziękowania Stowarzyszenie zobowiązane jest do niezwłocznego kontaktu z Darczyńcą w celu uzgodnienia innej formy podziękowania lub zwrotu wpłaty. W przypadku podziękowań niedostępnych na stronie Stowarzyszenia (https://www.oddajekrew.pl/wsparcie/darowizny) na więcej niż 6 godzin przed dokonaniem wpłaty, kwota zwrotu zostaje pomniejszona o prowizję wynikającą z obsługi płatności.
  4. W przypadku wpłaty darowizny o wysokości niższej niż wymagana przy wybranej formie podziękowania, Stowarzyszenie ma prawo nierealizowania danej formy podziękowania bez dokonania zwrotu wpłaty.
 12. Stowarzyszenie Krwiodawców "Fara" zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych przy przekazaniu darowizn on-line jest Stowarzyszenie Krwiodawców "Fara". Administratorem danych uzyskanych w ramach realizacji usługi płatności on-line jest serwis Przelewy24.
 13. Dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny oraz przekazania podziękowań.
 14. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 15. Stowarzyszenie Krwiodawców "Fara" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn. Zmiany dotyczące zawartości regulaminu są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie https://www.oddajekrew.pl/wsparcie/darowizny/regulamin
 16. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin darowizn na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.