Logo

10 faktów o krwiodawstwie na świecie

Transfuzje krwi ratują życie i poprawiają zdrowie, lecz w wielu rejonach na świecie pacjenci potrzebujący transfuzji nie mogą jej otrzymać w odpowiednim czasie. Wypadki i choroby mogą wystąpić zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Odpowiednią ilość krwi może zapewnić jedynie duża ilość regularnych krwiodawców. Regularni honorowi dawcy krwi są również najbezpieczniejszą grupą krwiodawców, ponieważ częstość zakażeń przenoszonych przez krew jest najniższa wśród nich.


Fakt 1: Transfuzja krwi ratuje życie i poprawia zdrowie

Prawie 47% jednostek krwi na świecie pochodzi z krajów wysokorozwiniętych, gdzie mieszka mniej niż 19% światowej populacji. Dlatego wielu pacjentów wymagających transfuzji nie ma w porę dostępu do bezpiecznej (odpowiednio przebadanej) krwi i produktów krwiopochodnych. Każdy kraj musi zagwarantować, aby zapasy krwi i produktów krwiopochodnych były wystarczające i wolne od HIV, zapalenia wątroby i innych chorób, które mogłyby być przenoszone podczas transfuzji krwi.


Fakt 2: Transfuzje krwi są wykorzystywane do wspierania różnych zabiegów

W krajach wysokorozwiniętych grupa pacjentów najczęściej korzystająca z transfuzji (do 79% wszystkich transfuzji) to osoby w wieku powyżej 60 lat. Transfuzja jest powszechnie stosowana do leczenia wspomagającego w chirurgii sercowo-naczyniowej, chirurgii transplantacyjnej, przy rozległych urazach i w terapii nowotworów litych i hematologicznych. W krajach słabo rozwiniętych i rozwijających się często wykorzystuje się krew w leczeniu powikłań związanych z ciążą, malarii wieku dziecięcego powikłanej ciężką niedokrwistością oraz urazów związanych z wypadkami.


Fakt 3: Odpowiednie zapasy krwi mogą być zapewnione jedynie poprzez regularne, dobrowolne i nieodpłatne dawstwo

Odpowiednie i stałe zapasy bezpiecznej krwi mogą być zapewnione tylko dzięki aktywnej postawie regularnych honorowych dawców krwi. Są najbezpieczniejszą grupą dawców, ponieważ częstość zakażeń przenoszonych przez krew jest najniższa wśród nich. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywa kraje do rozwijania krajowych systemów krwiodawstwa w oparciu o dobrowolne, nieodpłatne oddawanie krwi w celu osiągnięcia samowystarczalności w zakresie zabezpieczenia zapasów krwi i produktów krwiopochodnych.


Fakt 4: Honorowi dawcy krwi zapewniają 100% zapasów krwi w 57 krajach

W 2013 r. 74 kraje zgłosiły, że ponad 90% ich zapasów krwi pochodzi od honorowych dawców krwi. 57 spośród tych krajów zbiera 100% krwi honorowych krwiodawców. Ale w 71 krajach mniej niż 50% donacji krwi pochodzi od dobrowolnych nieopłaconych dawców, a duża część nadal pochodzi od rodziny potrzebujących i płatnych dawców krwi.


Fakt 5: Każdego roku na całym świecie krew jest oddawana 118,5 miliona razy

Około 60% z tych donacji pochodzi z krajów słabo rozwiniętych i rozwijających się, w których żyje około 84% światowej populacji ludności. Średni wskaźnik oddawania krwi jest 6,3 razy większy w krajach zamożnych, niż w krajach o niskich dochodach. Na całym świecie 33% donacji jest oddawanych przez kobiety, ale wskaźnik ten znacznie się różni w poszczególnych rejonach. W 15 ze 113 krajów, które przekazały dane, udział kobiet jest mniejszy niż 10%. Profil wiekowy dawców krwi pokazuje, że proporcjonalnie więcej młodych ludzi oddaje krew w krajach o niskich i średnich dochodach niż w krajach bogatych.


Fakt 6: Liczba donacji w centrach krwiodawstwa różni się w zależności od zamożności krajów

Około 13 300 centrów krwiodawstwa w 169 krajach zgłosiło zebranie łącznie 106 milionów donacji krwi. Średnia roczna ilość donacji na ośrodek wynosi 25 700 w krajach o wysokim dochodzie, w porównaniu z 9 300 w krajach o wysokich średnich dochodach, 4 400 w krajach o niższych średnich dochodach i 1 300 w krajach o niskich dochodach.


Fakt 7: Więcej osób oddaje krew w krajach wysoko rozwiniętych

Mediana współczynnika oddawania krwi w krajach wysoko rozwiniętych wynosi 32,1 dotacji na 1000 osób rocznie. W porównaniu z 7,8 donacjami na 1000 osób w krajach rozwijających się i 4,6 donacjami na 1000 osób w krajach słabo rozwiniętych.


Fakt 8: Oddana krew zawsze powinna być badana

Przed transfuzją krew należy zawsze poddawać badaniom przesiewowym na obecność wirusa HIV, żółtaczki typu B, wirusowego zapalenia wątroby typu C i kiły. Jednak 35 krajów nie jest w stanie przebadać całej pobranej krwi na jedną lub więcej z tych chorób. W wielu krajach badania krwi nie są niezawodne z powodu nieregularnej dostawy zestawów testowych, niedoborów personelu, niskiej jakości zestawów testowych lub braku dobrej jakości sprzętu i warunków w laboratoriach.


Fakt 9: Z jednej jednostki krwi może skorzystać kilku pacjentów

Rozdzielenie różnych składników krwi pozwala jednej jednostce krwi pełnej pomóc kilku pacjentom, dzięki zapewnieniu im tylko potrzebnych składników krwi. Około 97% krwi pobranej w krajach o wysokim dochodzie, 75,5% w krajach o średnich dochodach i 50% w krajach o niskich dochodach jest dzielone na składniki krwi.


Fakt 10: Niekonieczne transfuzje krwi narażają pacjentów na niepotrzebne ryzyko

Czasami transfuzje krwi są wykonywane, gdy proste i bezpieczne alternatywne metody leczenia mogą być równie skuteczne. W rezultacie taka transfuzja może nie być konieczna. Niepotrzebna transfuzja naraża pacjentów na ryzyko infekcji takich jak HIV i zapalenie wątroby oraz niepożądane reakcje związane z przetoczeniem krwi.


Informacje pochodzą ze strony Światowej Organizacji Zdrowia


Pomóż nam promować krwiodawstwo!